Webbeheerder: Ton van Lankveld

Historie

Een groot gedeelte van het huidige dorp Keldonk noemde men honderden jaren geleden Dieperbeek. De oudst gevonden vermelding van de naam Dieperbeek is van het jaar 1376. De naam Dieperbeek bleef ongeer 300 jaar lang in gebruik. Vele malen werd deze naam in die tijd gebruikt in akten bij verkoop of deling van huizen en landerijen. Ook bleek uit die akten dat dit gebied toen al bewoond was. Er werden immers dikwijls huizen genoemd. Er was sprake van verschillende gedeelten in dit gebied. Dikwijls was het gewoon Dieperbeek, soms Dieperbeekseind en soms Dieperbeekshoek of Dieperbeekshurk. Na 1650 werd het soms Dieperbeekskant genoemd. Vanaf ongeveer 1675 werd het Dieperskant zoals het nu nog heet. Sinds die tijd is er geen onderscheid meer tussen -eind, -hoek of -hurk maar gewoon steeds Dieperskant. Volgens deskundigen op het gebied van veld- en dorpsnamen valt de betekenis van de naam Dieperskant uiteen in twee delen: Dieper: laaggelegen gebied, dikwijls modderig en soms ook wel moerassig. Dieperbeek duidt op een natuurlijke- of gegraven waterloop tussen hoger gelegen akkers. Kant: is hetzelfde als eind, hoek of hurk. Men bedoelde hiermee een verre uithoek van het dorp Erp (Keldonk bestaat pas sinds 1912). Een uithoek of kant die tegen een grote eenzame heide aan lag. Dat was honderden jaren geleden hier het geval. Het gebied ten zuiden en zuidoosten van de huidige straat Dieperskant was toen nog allemaal heide. Pas na 1650 is de ontginning geleidelijk aan begonnen. Vroeger was de Dieperskant een veel groter gebied dan nu. Wat nu Sluisweg is was toen ook Dieperskant. Ook een groot gedeelte van de Kampweg, de gehele Trentweg en Teuwseler en zelfs Bosscheweg en een deel van het Lijnt en Gerecht hoorden toen bij de Dieperskant. De Dieperskant vormde een groot aaneengesloten gebied omdat de Zuid-Willemsvaart er toen nog niet was. Die is gegraven van 1822 tot 1826. Wetenswaardigheden in het kort: 12,10 meter boven NAP; 1939 aanleg elecktriciteit; 1970 aanleg waterleiding; 1970 aanleg telefoon; 1974 aanleg verharde weg tijdens ruilverkaveling; 1984 aanleg drukriolering; 1985 aanleg gasleiding; 1999 aanleg signaalkabel voor televisie, telefoon, internet; 2007 vervanging verharde weg. * * *

Dieperskant.nl

Algemeen - Historie